Pravila privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

OPĆE (UVODNE) ODREDBE

 

Udruga za promicanje tehničke kulture Makerspace Varaždin (dalje u tekstu Makerspace) Zagrebačka 89, 42000 Varaždin, Hrvatska, pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika, poslovnih partnera, zaposlenika te ostalih Ispitanika u skladu sa važećim propisima i najboljom europskom praksom. U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Makerspace objavljuje Politiku o zaštiti podataka koja stupa na snagu 25.05.2018. godine. Politika se primjenjuje na sve osobne podatke koje Makerspace prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

 

Politika je jednostrani pravno obvezujući akt Makerspacea. Makerspace, kao voditelj obrade sa sljedećim kontakt podacima:

 

Voditelj obrade osobnih podataka:

Udruga za promicanje tehničke kulture Makerspace Varaždin (skraćeno Makerspace Varaždin)

Zagrebačka 89, 42000 Varaždin, Hrvatska

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Vladimir Mrkela

mobitel: +385 95 858 5976

email: [email protected]

 

Zamjenik Službenika za zaštitu osobnih podataka:

Karlo Kukec

mobitel: +385 98 4720 51

email: [email protected]

 

prikuplja, koristi, prosljeđuje i na drugi način obrađuje osobne podatke svojih klijenata, zaposlenika i poslovnih partnera te drugih pojedinaca čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno (u daljnjem tekstu: Ispitanici). Makerspace sukladno Uredbi na sebe preuzima određene obveze. Same obveze ovise o ulozi u kojoj se Makerspace nalazi u odnosu na određenu obradu podataka. Makerspace se u nekim procesima pojavljuje kao voditelj, u drugima kao zajednički voditelj obrade, a vrlo često nalazi se i u ulozi izvršitelja obrade.

 

Pridržavanje ove Politike te ostalih politika i procedura vezanih uz zaštitu podataka se redovito provjerava unutar Makerspacea, a provjeru provodi Službenik za zaštitu podataka i po potrebi njegov zamjenik.

 

NAČELA OBRADE PODATAKA

 

Općom uredbom o zaštiti podataka propisana su sljedeća načela obrade osobnih podataka:

 • Zakonitost, poštenost, transparentnost – osobni podaci moraju biti obrađivani zakonito, pošteno i transparentno s obzirom na Ispitanika;
 • Smanjenje količine podataka – osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • Točnost – osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni; mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
 • Cjelovitost i povjerljivost – osobni podaci obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera;
 • Pouzdanost – Voditelj obrade odgovoran je za usklađenost sa navedenim načelima te ih mora biti u mogućnosti dokazati;
 • Ograničavanje svrhe – osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama; daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka kojima se reguliraju zaštitne mjere i odstupanja vezano za obradu u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe ne smatra se neusklađenom s prvotnim svrhama;
 • Ograničenje pohrane – osobni podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju Ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju; osobni podaci mogu se pohraniti na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka kojima se reguliraju zaštitne mjere i odstupanja vezano za obradu u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, što podliježe provedbi primjerenih tehničkih i organizacijskih mjera propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka radi zaštite prava i sloboda Ispitanika;

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I SVRHE OBRADE

 

Ovisno o prirodi zajedničkog poslovnog odnosa, Makerspace može raspolagati različitim osobnim podacima Ispitanika. Osobni podatci koje Makerspace obrađuje su: strogo osobni podaci (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, kontakt podaci, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, država porezne pripadnosti, porezni identifikacijski broj i dr.), legitimacijski podaci (npr. podaci iz putnih isprava), identifikacijski podaci (npr. potpisi klijenata), podaci iz registra, slike i tonske snimke (npr. snimka telefonskog razgovora), informacije vezane za vaš elektronički promet u odnosu na Makerspace (npr. aplikacije, Cookies i dr.), podaci koji su rezultat raznih obrada koje Makerspace sam generira kao i osobni podaci koje obrađujemo radi ispunjenja zakonskih i regulatornih obveza. Podatke koje Makerspace obrađuje prikupljaju se od Ispitanika prilikom zasnivanja i tijekom trajanja radnog odnosa, prilikom zasnivanja i tijekom trajanja poslovnog odnosa, tijekom komunikacije s Ispitanikom u poslovnim prostorima, kod korištenja Makerspace internetskih stranica, u elektronskim porukama i pismima te drugim dokumentima, u anketama zadovoljstva proizvodima i uslugom, kod obavljanja drugih poslova za koje je Makerspace ovlašten. Također, ako posjećujete naše poslovne prostore možete biti snimljeni našim kamerama ako ste ušli u perimetar snimanja kamera koji je jasno označen. U tom slučaju, obrađujemo Vašu videosnimku, a osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes za zaštitu osoba i imovine. Obrađujemo i osobne podatke koji smo prikupili iz javno dostupnih izvora (npr. sudski registar, obrtni registar, zemljišne knjige, tisak, mediji, internet), a koje nije zakonom zabranjeno obrađivati. Privatnost Ispitanika je zaštićena propisima Europske unije, kao i regulativom Republike Hrvatske. Makerspace obrađuje osobne podatke i smije ih koristiti samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

 • Na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane Ispitanika;
 • Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Makerspacea;
 • Obrada je nužna radi poštivanja zakonskih propisa;
 • Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Makerspacea ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda Ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka;
 • Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je Ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora;
 • Obrada se odnosi na osobne podatke za koje je očito da ih je objavio ispitanik.

 

Obrađujemo Vaše osobne podatke i ako ste nam se obratili zbog naše usluge, proizvoda koji ste od nas kupili ili slično, obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom slanja upita, zahtjeva, prigovora, pohvale ili sličnog, a koji mogu uključivati sljedeće osobne podatke: ime i prezime, telefon, e-adresa, razlog obraćanja, proizvod koji ste kupili, datum i mjesto kupnje, sažetak Vašeg upita / zahtjeva / prigovora / pohvale i Vaše zadovoljstvo našim odgovorom. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvalu ili slično.

 

Obrađujemo osobne podatke sadašnjih ili potencijalnih poslovnih partnera koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:

 • Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba, npr. vlasnik obrta), i to ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);
 • Vaše kontakt podatke, i to ime i prezime osobe za kontakt, kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država), telefon, e-adresa

kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (primjerice radi izdavanja faktura i isporuka robe ili usluge) ili prethodnih radnji (primjerice slanja ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

 

Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali i ako ste zainteresirani za rad u Makerspaceu, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja kod nas odnosno sljedeće podatke:

 • Podaci koji su navedeni u samom životopisu

kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika (primjerice radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes temeljem Vaše prijave; kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes; kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste prilikom prijave na natječaj za određeno radno mjesto dali svoju privolu da Vaše podatke spremimo u našu evidenciju za buduće prilike. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola.

 

OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU PRIVOLE

 

U trenutku prikupljanja podataka Makerspace će Ispitaniku pružiti informacije o podacima koje prikuplja, te o svrhama i pravnoj osnovi za obradu.

 

U određenim slučajevima, kada davanje podataka nije nužno za uspostavu ili nastavak poslovnog odnosa s Ispitanikom, Makerspace može tražiti privolu Ispitanika za obradu osobnih podataka u određene svrhe. Kada se obrada osobnih podataka Ispitanika temelji na privoli, Ispitanik u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije negoli je ona povučena. Uskrata davanja ili naknadno povlačenje dane privole neće utjecati na mogućnost zaključenja ugovornog odnosa sa Makerspaceom, odnosno neće dovesti do prestanka postojećeg ugovornog odnosa sa Makerspaceom.

 

POSEBNE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA

 

Posebnim kategorijama osobnih podataka smatraju se podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu. U tu kategoriju ulaze genetski podaci, biometrijski podaci u svrhu identifikacije Ispitanika, podaci koji se odnose na zdravlje ili podaci o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji. Navedeni podaci se ne smiju obrađivati osim u slučajevima kada je za tu obradu dana izričita privola Ispitanika te u drugim slučajevima propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka.

 

PRIMATELJI / KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA

 

Osobni podaci koje je Ispitanik dao Makerspaceu ili kojima Makerspace raspolaže na temelju poslovnog odnosa s Ispitanikom mogu biti stavljeni na uvid ili proslijeđeni poslovnim partnerima Makerspacea (izvršiteljima obrade) a na temelju ugovora. Izvršitelji obrade Makerspaceu pružaju različite usluge kako bi se omogućilo provođenje aktivnosti Makerspacea (npr. informatičkotehnološka podrška, marketinška suradnja, naplata potraživanja, pravna pomoć, bilježničke usluge, konzultantske usluge, nabava roba i usluga za potrebe Makerspacea i sl.). Također, osobni podaci Ispitanika mogu biti proslijeđeni Ministarstvu financija, Državnom zavodu za statistiku, Financijskoj agenciji, ili drugom nadležnom tijelu u svrhu slanja izvještaja ili ispunjenja drugih zakonskih obveza kada je zakonom propisana obveza slanja tih podataka, te drugim primateljima.

 

PERIOD ČUVANJA PODATAKA

 

Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

 • Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.
 • Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 1 godina od prestanka ugovora, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.
 • Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše privole/suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu privolu/suglasnost ili prema roku koji je naznačen u privoli. U slučaju povlačenja privole/suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.
 • U slučaju snimki prikupljenih videonadzorom, njih čuvamo maksimalno 60 dana, osim kada se u pojedinom slučaju pojavi potreba za korištenjem pojedine snimke kao dokaznog materijala.
 • Podatke o Vašim navikama korištenja naših proizvoda i usluga općenito čuvamo tijekom trajanja Vašeg ugovornog odnosa s nama, odnosno do trenutka Vašeg povlačenja privole za njihovu obradu.

 

Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo Vaše podatke:

 • u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja;
 • ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima;
 • ako je u tijeku sudski postupak ili drugi srodni postupak.

 

U određenim slučajevima Makerspace može osobne podatke Ispitanika čuvati kraće ili duže od gore navedenih rokova, ovisno o svrsi obrade podataka te prirodi poslovnog odnosa sa Makerspaceom. Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

 

MARKETINŠKE SVRHE

 

Ukoliko Makerspace raspolaže izričitom i dobrovoljnom privolom Ispitanika, Makerspace može koristiti osobne podatke kako bi Ispitanike obavijestio o svojim proizvodima, uslugama i ponudama za koje utvrdi da su im potencijalno važni ili zanimljivi. U bilo kojem trenutku Ispitanik može od Makerspacea zatražiti da mu prestane upućivati marketinške poruke.

PRAVA ISPITANIKA

 

Pravo na informacije

 

Ispitanik ima pravo na informacije u vezi s obradom njegovih podataka. Komunikacija vezana za obradu osobnih podataka prema Ispitaniku je uvijek u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

 

Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

 

Ispitanik ima pravo na brisanje osobnih podataka ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • Ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji;
 • Ispitanik uloži prigovor na obradu osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Makerspacea ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na tim osnovama, te na obradu osobnih podataka u svrhu marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. U prvom slučaju neće doći do brisanja podataka ukoliko su legitimni interesi Makerspacea jači od interesa, prava i sloboda ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • osobni podaci su nezakonito obrađeni;
 • osobni podaci se moraju brisati radi poštovanja pravnih obveza temeljem drugih pravnih propisa.

 

Pravo na pristup

 

Ispitanik u svakom trenutku ima pravo od Makerspacea zatražiti pristup osobnim podacima te detaljnim informacijama o tome kako se njegovi osobni podaci obrađuju. Ostvarenje zahtjeva za pristup podacima ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

 

Pravo na ispravak

 

Ispitanik ima pravo na ispravak netočnih osobnih podataka. Također, ima pravo i na dopunu osobnih podataka, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Makerspace će poduzeti mjere koje se od njega razumno mogu očekivati da provjeri točnost podataka i ispravi ih.

 

Pravo na prigovor nadležnom tijelu

 

Ispitanik ima pravo na podnošenje prigovora ovlaštenom nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

 

Pravo na ograničenje obrade

 

Ispitanik ima pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka, pod sljedećim uvjetima:

 • Ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Makerspaceu omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i Ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • Makerspace više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • Ispitanik je uložio prigovor na obradu podataka na osnovu legitimnog interesa, uključujući izradu profila koja se temelju na tim podacima očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Makerspacea razloge Ispitanika.

 

Makerspace izvješćuje Ispitanika koji je ishodio ograničenje obrade osobnih podataka prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

 

Pravo na prenosivost podataka

 

Ispitanik također ima pravo na prenosivost svojih osobnih podataka. To znači da na zahtjev Ispitanika Makerspace može dati osobne podatke u strukturiranom, te uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih Ispitanik ima pravo prenijeti drugom voditelju obrade pod uvjetom da se obrada podataka temelji na privoli ili ukoliko je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je Ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora te ukoliko se obrada provodi automatiziranim putem. Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka Ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome, ukoliko je to tehnički izvedivo.

 

Pravo na prigovor

 

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uputiti prigovor na obradu podataka kada se oni obrađuju na temelju legitimnog interesa Makerspacea ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na tim osnovama. U tom slučaju Makerspace više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu, koji nadilaze interese, prava i slobode Ispitanika ili radi postavljanja ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Također, Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom, u kojem slučaju Makerspace više ne smije obrađivati podatke u te svrhe.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

Sigurnost podataka

 

Makerspace poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala potrebna zaštita podataka. Ove se mjere posebno odnose na računala (servere i radna računala), mreže i komunikacijske veze te aplikacije itd. Neophodne mjere koje su poduzete u Makerspaceu kako bi se izbjegla neovlaštena obrada osobnih podataka uključuju, među ostalim, kontrolu sljedećeg:

 • fizičkog pristupa sustavima za obradu podataka;
 • logičkog pristupa sustavima za obradu podataka;
 • logičkog pristupa aplikacijama za obradu podataka;
 • unošenja podataka u sustave za obradu podataka;

 

Uz to, odgovarajuće mjere moraju se poduzeti kako bi se takvi podaci zaštitili od nenamjernog i neovlaštenog brisanja te gubitka. Samo ovlašteni djelatnici koji su upoznati s uvjetima tajnosti podataka su uključeni u obradu istih. Njima je zabranjeno koristiti te podatke u osobne svrhe ili ih učiniti dostupnima bilo kojoj neovlaštenoj strani. Neovlaštenima se u ovome kontekstu smatraju i zaposlenici kojima pristup tim podacima nije nužan za ispunjenje radnih obaveza. Obveza povjerljivosti vrijedi i nakon prestanka radnog odnosa.

 

Tehničke i organizacijske mjere

 

Uzimajući u obzir najnovija dostignuća, troškove provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca, Makerspace je dužan provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti s obzirom na rizik, uključujući prema potrebi:

 • sposobnost osiguravanja trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade;
 • sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta;
 • proces za redovno testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade;
 • kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

 

Makerspace ne dopušta neovlašteno prikupljanje, obradu ili korištenje osobnih podataka. Primjenjuje se pravilo ograničavanja pristupa podacima samo na one podatke koji su potrebni za obavljanje pojedinih poslovnih zadataka. U skladu s tim, jasno su definirane uloge i odgovornosti unutar Makerspacea. Zaposlenicima Makerspacea je strogo zabranjeno korištenje osobnih podataka Ispitanika u bilo koju svrhu koja nije u skladu sa zakonitosti obrade. Osobni podaci se štite od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene te gubitka. Mehanizmi zaštite se primjenjuju na osobne podatke unutar Makerspacea bez obzira u kojem se obliku oni čuvaju, papirnatom ili elektroničkom.

 

Izvješćivanje nadzornog tijela o povredi osobnih podataka

 

U slučajevima povrede osobnih podataka Makerspace će bez nepotrebnog odgađanja, ako je izvedivo najkasnije 72 sata nakon saznanja, izvijestiti nadzorno tijelo, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinca. Povredom osobnih podataka smatra se svako kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

 

Obavještavanje ispitanika o povredi osobnih podataka

 

U slučaju da dođe do povrede osobnih podataka koja će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Makerspace će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Ispitanika o povredi osobnih podataka.

Obavještavanje Ispitanika nije obavezno u sljedećim slučajevima:

 • Makerspace je poduzeo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
 • Makerspace je poduzeo naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode Ispitanika kod čijih je podataka došlo do povrede;
 • time bi se zahtijevao nerazmjeran napor, kada će se provesti javno obavještavanje ili slična mjera kojom se Ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način.

 

 

 

 

Procjena učinka na zaštitu podataka

 

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade, osobito putem novih tehnologija i uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, Makerspace će prije obrade provesti procjenu učinka predviđenih postupaka obrade na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena može se odnositi na niz sličnih postupaka obrade koji predstavljaju slične visoke rizike. Pri provođenju procjene učinka na zaštitu podataka voditelj obrade traži savjet od Službenika za zaštitu podataka, odnosno zamjene Službenika za zaštitu podataka.

 

Procjena mora sadržavati barem:

 • sustavan opis predviđenih postupaka obrade i svrha obrade, uključujući, ako je primjenjivo, legitimni interes voditelja obrade;
 • procjenu nužnosti i proporcionalnosti postupaka obrade povezanih s njihovim svrhama;
 • procjenu rizika za prava i slobode Ispitanika; i
 • mjere predviđene za rješavanje problema rizika, što uključuje zaštitne mjere, sigurnosne mjere i mehanizme za osiguravanje zaštite osobnih podataka i dokazivanje sukladnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, uzimajući u obzir prava i legitimne interese Ispitanika i drugih uključenih osoba.

 

Evidencija aktivnosti obrade

 

Makerspace je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka dužan voditi evidenciju aktivnosti obrade.

Ta evidencija mora sadržavati sve sljedeće informacije:

 • ime i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, zajedničkog voditelja obrade, predstavnika voditelja obrade i službenika za zaštitu podataka;
 • svrhu obrade;
 • opis kategorija ispitanika i kategorija osobnih podataka;
 • kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, uključujući primatelje u trećim zemljama ili međunarodne organizacije;
 • ako je primjenjivo, prijenose osobnih podataka u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, uključujući identificiranje te treće zemlje ili međunarodne organizacije te, u skladu s uvjetima propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka, dokumentaciju o odgovarajućim zaštitnim mjerama;
 • ako je to moguće, predviđene rokove za brisanje različitih kategorija podataka;
 • ako je moguće, opći opis tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

 

U skladu s Uredbom o zaštiti podataka Makerspace imenuje Službenika za zaštitu podataka. Cilj funkcije Službenika za zaštitu podataka je kontinuirani rad na uspostavljanju i unaprjeđenju sveobuhvatnog i učinkovitog sustava za praćenje poštivanja Opće uredbe o zaštiti podataka koji je proporcionalan prirodi, obuhvatu i složenosti postupaka obrade podataka koje Makerspace provodi.

 

Zadaće Službenika za zaštitu podataka su informiranje i savjetovanje Makerspacea, izvršitelja obrade i zaposlenika o njihovim obvezama temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka i drugih propisa o zaštiti podataka, praćenje poštivanja navedene uredbe te drugih propisa i Politike Makerspacea, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje zaposlenika koji sudjeluje u postupcima obrade, povezano provođenje revizija, pružanje savjeta, kada je od njega zatraženo u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka, suradnja s nadzornim tijelom i druge zadaće propisane Općom uredbom o zaštiti podataka i internim aktima Makerspacea. Službenik za zaštitu podataka obvezan je tajnošću ili povjerljivošću u pogledu obavljanja svojih zadaća.

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Makerspacea javno su dostupni te su o njima obaviještena relevantna nadzorna tijela.

KOME SE OBRATITI

 

Ukoliko Ispitanik ima bilo kakav upit o tome kako Makerspace koristi njegove osobne podatke ili želi uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, može se obratiti pisanim putem Službeniku za zaštitu podataka udruge Makerspace Varaždin na adresu Zagrebačka 89, 42000 Varaždin, Hrvatska ili na e-mail adresu: [email protected]. Također, pristup osobnim podacima ili ostvarenje nekog drugog prava može se zatražiti slanjem zahtjeva izravno Službeniku za zaštitu podataka putem gore navedenih kontaktnih podataka. Sukladno Općoj uredbi za zaštitu podataka, Makerspace će bez nepotrebnog odgađanja pružiti Ispitaniku informaciju o radnjama koje je poduzeo po njegovom zahtjevu, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok prema potrebi može produljiti za dodatna dva mjeseca uzimajući u obzir složenost i broj zaprimljenih zahtjeva. Makerspace će obavijestiti Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, navodeći razloge odgađanja. Ukoliko ne postupi po zahtjevu Ispitanika, Makerspace će bez odgađanja, a najkasnije mjesec dana od primitka zahtjeva obavijestiti Ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupio po njegovom zahtjevu te o mogućnosti podnošenja pritužbe nadležnom tijelu i traženju pravnog lijeka.

Upotreba kolačića

Kolačići su male tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem uređaju kako bi se prikupile informacije o ponašanju posjetitelja. Kolačići mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te će nam dopustiti da nas vaš preglednik prepozna prilikom sljedećeg posjeta). Kolačići ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu ili utvrditi vašu adresu e-pošte. Pravna osnova za obradu osobnih podataka korištenjem kolačića je članak 6. stavak 1. prvi podstavak (f) GDPR.

Isključivanje kolačića

Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo. Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Neke od funkcionalnosti naše web stranice zahtijevaju kolačiće, stoga možda neće funkcionirati ukoliko ih ne prihvatite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite.

Možete se dodatno informirati o kolačićima putem sljedećih linkova: https://www.allaboutcookies.org/ ili https://www.youronlinechoices.eu/

 

Makerspace koristi kolačiće trećih strana, a to su:

Facebook Pixel – Koristimo Facebook Pixel pružatelja usluge Facebook, Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD – www.facebook.com – „Facebook“) na našoj internetskoj stranici. Facebook Pixel pruža mogućnost praćenja ponašanja korisnika nakon što su preusmjereni na jednu od naših internetskih lokacija klikom na Facebook oglas. Ovaj je proces dizajniran za procjenu efektivnosti Facebook oglasa u statističke i tržišne istraživačke svrhe i može pomoći u optimizaciji budućih reklamnih poduhvata. Prikupljeni su podatci anonimni tako da ne možemo izvući zaključke o identitetu korisnika, a mi ne šaljemo nikakve osobne podatke Facebooku. Međutim, Facebook čuva i obrađuje podatke tako da je mogućne povezivanje s odgovarajućim korisničkim profilom i Facebook može koristiti podatke u svoje reklamne svrhe u skladu sa Smjernicama za korištenje Facebook podataka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

 

Web analiza pomoću Google Analyticsa i Google tag managera

Ova web stranica koristi statistiku Google Analytics te uslugu Google tag manager, uslugu web analize koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics isto tako upotrebljava tzv. “Kolačiće”, a pravila o kolačićima treće strane potražite na https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google koristi ove podatke u ime Makerspace-a kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, sastavljao izvješća o aktivnostima na web stranici i pružio dodatne usluge povezane s korištenjem web stranica i interneta. IP adresa koju vaš preglednik prenosi kao dio Google Analytics neće se kombinirati s drugim Googleovim podacima.

 

Newsletter

Newsletter šaljemo e-poštom samo ako imamo Vašu izričitu privolu. Privolu danu za primanje takvih poruka u bilo kojem trenutku možete i opozvati tako da kliknete na poveznicu za odjavu koja se nalazi na podnožju poruke. Ukoliko imate problema s odjavom molimo vas kontaktirajte nas na [email protected]. U tom ćemo slučaju odmah izbrisati vaše podatke u vezi dostave newslettera.

Za distribuciju newslettera koristimo sustav MailChimp (zaštitni znak tvrtke Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE 5000, Atlanta, GA 30308, SAD). MailChimp je prilagođen Privacy Shield dogovoru o zaštiti podataka, te se mora pridržavati pravila o privatnosti EU-a. Pravila o zaštiti privatnosti od strane MailChimpa: https://mailchimp.com/legal/privacy/ će koristiti vaše podatke samo u svrhu dostave newslettera, procjenu isporuke i poboljšanja usluge. MailChimp vas neće izravno kontaktirati ili koristiti vaše podatke. Oni se neće prosljeđivati trećim stranama. Podaci koje koristi MailChimp uključuju “web beacon” koji u MailChimp šalje informacije o otvaranju newlettera i/ ili aktivaciju poveznica unutar newslettera. Kod tog procesa, informacije o vašem Internet pregledniku, vašoj IP adresi i vašoj lokaciji će biti poslane u MailChimp.